فورم ذیل باید کاملاً خانه پوری گردد

E-Tazkira Etazkira tazkira electronic tazkira electronic national id card electronic id card national id card afghan national id card afghanistan national id card afghanistan national identity card Ministry of Interior Interior ministry new tazkira new id card new identity card تذکره الکترونیک تذکره الکترونیکی اداره تذکره الکترونیکی تذکره الکترونیک افغانستان تذکره برقی تذکره جدید افغانستان وزارت داخله وزارت امور داخله تذکره تذکره افغانی تذکره برقی افغانی